Kysy Nuorelta -hanke vastaa tarpeeseen tunnistaa ja tukea nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten jaksamista

”On todella tärkeää, että ammattilaiset uskaltavat ja osaavat kysyä päihde- ja mielenterveysomaisuudesta nuorelta, koska sellainen taakka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti nuoren elämään ja menestymismahdollisuuksiin siinä. Kysy nuorelta-hanke nostaa tietoisuutta näistä asioista vielä ennestäänkin, mikä on todella tärkeää omaisten stigman poistamiseksi. Kenenkään ei kuulu hävetä päihde- ja mielenterveysomaisuutta ja jäädä yksin asian kanssa, vaan saada tilanteeseen tukea sekä apua!”

– V-S FinFamin nuorten aikuisten toiminnassa mukana ollut

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:ssä on käynnistynyt uusi Kysy Nuorelta -hanke, jonka kohderyhmänä ovat ammattilaiset, toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ja nuoret aikuiset mielenterveys- ja päihdeomaiset. Tarve nuorten mielenterveys – ja päihdeomaisten nykyistä paremmalle tunnistamiselle sekä tukemiselle nousi vahvasti esiin Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n  vuosina 2016-2018 käynnissä olleessa Moip! -hankkeessa, jossa tarjottiin toimintaa (16-29 -vuotiaille) nuorille aikuisille, joilla on kokemusta läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmista. Mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmat siirtyvät usein sukupolvelta toiselle – tutkimusten mukaan 60 prosenttia masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu itse ennen 25-vuoden ikää. Vanhemman itsemurha kolminkertaistaa itsemurhariskin. Nuoret, joiden elämässä on läheinen, joka sairastaa psyykkisesti ja/tai käyttää päihteitä väärin, tulisi tunnistaa ja saada varhaisen tuen piiriin.

Nuorten omaisten kokemus tuen saamisesta omaisena on vähäinen. Moip! hankkeen kartoituksen mukaan 73 nuoresta vain kolme (3) kertoi saaneensa omaisen roolissa tukea. Nuorista 61 kertoi itsellä olleen hoitokontakti liittyen omaan oireiluun – jossa kuitenkaan läheisen tilanteen vaikuttavuutta ei ole huomioitu. Seurantatiedon perusteella läheisen tilanne vaikuttaa perhesuhteisiin ja elämänhallintaan, kuten nukkumiseen, syömiseen sekä koulunkäyntiin. Nuoret kuvaavat, miten olisivat toivoneet ammattilaisen kysyneen miten he voivat ja onko lähipiirissä mielenterveyden ja/tai päihteiden käytön pulmaa. Oma-aloitteisesti asian puheeksi ottaminen koettiin vaikeaksi. 

Nuori omaisena

Nuoria mielenterveys- ja päihdeomaisia on paljon. ”Omainen” terminä on yhä vieras sekä nuorten että myös ammattilaisten keskuudessa eikä mielenterveys- ja päihdeomaisia useinkaan tunnisteta eikä heidän asemaansa ja tuen tarvetta riittävästi ymmärretä. Joka neljäs alaikäinen elää perheessä jossa vanhemmalla on hoitoa vaativa mielenterveys- ja/tai päihdeongelma. Noin joka kolmannella psykiatrisella potilaalla on alaikäisiä lapsia. Lisäksi nuoret, joiden sisarus on sairastanut, jäävät usein vaille tukea. Samoin nuoret aikuiset, jotka elävät parisuhteessa psyykkisesti sairastuneen tai päihdeongelmaisen kumppanin kanssa. 

Oppilaitosvierailut ja kokemuspuheenvuorot

Moip! -hankkeessa toteutettiin toisen asteen oppilaitosvierailuja, jotka osoittivat, että mielenterveys- ja päihdeasioista puhuminen kokemustarinoiden kautta koetaan hyödyllisiksi ja erittäin tarpeellisiksi. Erityisesti kokemuspuheenvuorojen vaikuttavuus, tiedon lisääntyminen ja myyttien murtaminen osoittautuivat oppilaitosvierailujen arvostetuksi anniksi. Myös opettajille vierailut toivat tärkeää tietoa ja ne koettiin hyödyllisiksi.

Kysy Nuorelta -hankkeen tavoitteet

Kysy nuorelta (2019-2020) -hankkeen päätavoitteena on kehittää ammattilaisten osaamista tunnistaa ja kohdata nuoria mielenterveys- ja päihdeomaisia sekä lisätä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoa ja taitoa nuorten ohjaamisesta palveluiden ja tuen piiriin.

Tavoitteena on myös  madaltaa nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten kynnystä puhua kokemuksistaan ja hakeutua tuen piiriin sekä lisätä toisen asteen opiskelijoiden tietoisuutta mielenterveys- ja päihdeongelmista. Pyrkimyksenä on myös purkaa aiheeseen liittyviä stigmoja ja stereotypioita.

Hankkeessa koulutetaan nuoria koululähettejä, jotka hyödyntävät omaa kokemustaan toimiessaan opettajien työpareina. Toisen asteen oppilaitoksiin tuotetaan  sähköistä oppimateriaalia ammattilaisten tueksi. Materiaali tulee olemaan ammattilaisten käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. 

Kysy Nuorelta -hankkeesta saat lisää tietoa Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:n projektityöntekijältä Outi Arvolalta outi.arvola@vsfinfami.fi, puh 040 016 9647

www.vsfinfami.fi/kysy-nuorelta

 

Julkaistu: 28.08.2019