Linkin yhteistyökyselyn tulokset

Lähetimme loppukeväästä Linkki-toiminnan yhteistyökumppaneille webropol-kyselyn, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan muun muassa yhteistyön toteutumista sekä Linkki-toiminnan hyötyjä ja tuloksia. Kyselyyn vastasi yhteensä 57 ammattilaista, joista 33 työskenteli kunnan työntekijänä, 22 järjestöissä ja kaksi muilla työnantajilla.

Yleisimmät yhteistyön muodot olivat Linkki-toiminnasta tiedottaminen (68 %), asiakasohjaus (60 %) ja koulutuksiin osallistuminen (53 %). Yli kolmannes vastaajista oli osallistunut Linkin työryhmiin (39 %) ja jakanut Vauhdilla aikuisuuteen -selviytymisoppaita nuorten vanhemmille (35 %). Muita yhteistyön muotoja olivat muun muassa vertaisryhmien ohjaaminen, konsultointi asiakastyössä ja ohjausryhmätyöskentely.

Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että Linkki-toiminta on tarpeellinen varhaisen tuen palvelu (asteikolla 1–4 ka 3,9). Linkki-toiminnan viestintä koettiin informatiiviseksi (ka 3,8), yhteistyö Linkin työtekijöiden kanssa toimivaksi (ka 3,7) ja Linkki-toiminnan koettiin hyödyttävän nuoria ja/tai vanhempia (ka 3,7). Asiakkaiden arvioitiin saavan riittävän nopeasti ajan Linkki-toimintaan (ka 3,5) ja suurin osa koki Linkki-toiminnan hyödyttävän heidän omaa työtään (ka 3,4).

Linkki-toiminnan tärkeimmäksi hyödyksi ja tulokseksi koettiin se, että Linkki on matalan kynnyksen paikka, joka on ilmainen. Perheille ja nuorille tarjotut vertaisryhmät sekä ammattilaisille tarjottu koulutus ja valmiit menetelmät sekä materiaalit koettiin hyödyllisiksi. Myös vanhemmuuden ja perheen tuki, nopeasti saatava apu ja sekä ammattilaisten että asiakkaiden saama vertaistuki nousi vastauksista esille. Hyötyinä mainittiin myös Linkki-toiminnan varhainen puuttuminen, sidosryhmien välinen yhteistyö, Linkki-toiminnan tarjoama tuki, joka helpottaa julkisen sektorin palveluita ja toiminnan asiakaslähtöisyys. Kokonaisarvosanan keskiarvo Linkki-toiminnalle oli 9,04 (asteikolla 4–10).

Lämpimät kiitokset kaikille vastanneille! Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Julkaistu: 02.08.2017