Murkkufoorumista tukea vanhemmuuteen

KM Anne-Elina Salo tarkasteli pro gradu-tutkimuksessaan Linkki-toiminnassa kehitettyä Murkkufoorumi-vertaisryhmää, 8:n ryhmään osallistuneen vanhemman teemahaastattelun avulla. Tutkimuksen keskeisenä käsitteenä oli vanhemmuuden minäpystyvyys eli vanhemman luottamus kykyynsä edistää nuoren kasvua ja kehitystä, mikä on tärkeää koko perheen hyvinvoinnille. Tutkimuksen perusteella Murkkufoorumin kaltainen ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä voi olla merkityksellisenä tukena murrosikäisten nuorten vanhempien arjessa. Murkkufoorumin etuna voidaan pitää sen ennaltaehkäisevää luonnetta, jolloin vanhempi määrittää itse tuen tarpeensa. Ryhmän avulla voitiin vaikuttaa yksinäisyyden tunteeseen, jota osa vanhemmista koki vanhemmuudessaan. Vahvistus ja tuki minäpystyvyydelle sekä myönteinen palaute vanhemmuudesta edistivät vanhemman hyvinvointia ja lisäsivät myös hänen ymmärrystään nuorta kohtaan.

Anne-Elina Salon Pro gradu

Julkaistu: 13.02.2017