Lähiluonnosta ja ryhmätoiminnasta hyvinvointia yksinäisille lapsille

KOTA-kerho on KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n yhteistyössä Turun ja Paimion sivistystoimen kanssa kehittämä toimintamalli. Toiminta on suunnattu 4.–6.-luokkalaisille lapsille, jotka kokevat itsensä yksinäisiksi ja ovat sivussa/riskissä jäädä sivuun luokasta ja sosiaalisista suhteista. Malli on kehitetty STEA:n rahoittamassa hankkeessa vuosina 2018–2021. Neljän lukuvuoden aikana on toteutettu neljätoista KOTA-kerhoa, joihin on osallistunut yhteensä 120 10–12-vuotiasta lasta. Osallistujista noin puolen kotikieli on ollut muu kuin suomi ja noin puolet on yksinhuoltaja-/eroperheestä. Ryhmät ovat toiminnallisia, ammattilaisten ohjaamia ja määräaikaisia (lukuvuosi) kokonaisuuksia. Sisältö rakentuu lähiluonnon ja kaveritaitojen ympärille.

Seikkailua ja myönteisiä kokemuksia ryhmään kuulumisesta

KOTA-kerhotoimintaa on toteutettu yhteistyössä Turun Pansion, Jäkärlän ja Ilpoisten sekä Paimion Kriivarin alakoulujen kanssa. Lisäksi Pansiossa tehdään yhteistyötä me-talon kanssa, jonka perheohjaaja osallistuu kerhon ryhmänohjaukseen. Ryhmät kokoontuvat viikoittain ja ryhmään valitaan enintään kymmenen oppilasta.

Opettajat ja oppilashuollon ammattilaiset ovat ohjanneet lapsia ryhmään mm. yksinäisyyden, heikkojen sosiaalisten taitojen, harrastamattomuuden, luokassa vetäytymisen/syrjään jäämisen sekä kotoa saatavan tuen vähäisyyden vuoksi. Ryhmissä on ollut lapsia, joilla on ollut mm. pelkoja, stressiä, aistiyliherkkyyksiä, huonoja vertaisryhmäkokemuksia tai heikko suomen kielen taito.

Toiminnallinen osuus kerhossa on joko retkeilyyn ja seikkailukasvatukseen liittyvää tai ulkoliikuntaa ja -leikkejä sekä luovaa toimintaa. Toiminnassa hyödynnetään lähiluontoa, ulkoilualueita ja harrastuspaikkoja. Myönteinen kokemus ryhmään kuulumisesta vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja, osallisuutta ja toimijuutta sekä madaltaa kynnystä osallistua jatkossakin ohjattuun ryhmätoimintaan.

Toiminnasta selkeästi hyötyä yksinäisille ja syrjään jääville lapsille

KOTA-ryhmätoiminta eroaa perinteisistä harrastuskerhoista mm. tunnistettujen tuen tarpeiden pohjalta tehdyillä osallistujavalinnoilla. Toiminta on tavoitteellista ja KOTA ry:n ohjaajat ovat aina pedagogisen koulutuksen saaneita ohjaustyön ammattilaisia. Osallistujia havainnoidaan ja heidän sosiaalisten taitojensa kehittymistä tuetaan ja seurataan systemaattisesti.

Luminen metsä. Etualalla kivi, johon on lumesta muodostunut sydän.

Toimintasuunnitelma perustuu tutkimustuloksiin toimivista interventioista yksinäisyyttä ”vastaan”: KOTA-kerho vahvistaa sosiokognitiivisia ja sosiaalisia taitoja, vaikuttaa negatiivisiin ajattelumalleihin ja tarjoaa mahdollisuuden sosiaalisiin kontakteihin vertaisten kanssa. Lisäksi seikkailukasvatuksellinen toiminta nojaa luontoympäristöön, jossa liikkuminen parantaa tutkitusti psyykkistä hyvinvointia mm. vähentämällä stressiä. Oleellista KOTA-kerhotoiminnalle on myös toimiva yhteistyö luokanopettajien ja kaupunkien sivistystoimen kanssa. Tämä on edellytys kohderyhmän saavuttamiselle ja sen kautta toiminnan toteutumiselle.

Luokanopettajille teetetyn kyselyn (5/2021) mukaan lapsissa on tapahtunut seuraavia muutoksia: itseluottamus lisääntynyt, mieliala parantunut, rohkeus lisääntynyt, tuntiaktiivisuus lisääntynyt, kavereiden määrä lisääntynyt, sosiaaliset taidot parantuneet, ryhmätyötaidot parantuneet, avoimuus lisääntynyt ja luottamus muihin lisääntynyt. 96 % opettajista vastasi, että KOTA-kerhon tyylisestä ryhmästä on hyötyä yksinäisille ja syrjään jääville lapsille. 96 % lapsista (5/2021) piti kerhoa turvallisena paikkana, jossa oli hauskaa ja oikeudenmukaista ja jossa tunsi olevansa osa ryhmää. 61 % sai kerhosta uusia ystäviä.

Koronavuodet ja tuleva

Kerhotoiminta on toteutunut koronaepidemian aikana pääosin “lähikerhona”. Aika on ollut suotuisa pienryhmille ja lähiluonnossa tapahtuvalle ulkotoiminnalle. Osa pienistä muutoksista, joita on tehty terveysturvallisuuden vuoksi, on osoittautunut hyviksi pysyviksi ratkaisuiksi. Esimerkiksi lainavaatteita ja katoksia on hankittu lisää ja kokoonnuttu säästä riippumatta aina ulkona. Lapset ovat kaivanneet kerhossa selvästi sekä aikuis- että vertaiskontaktia. Kerho on ollut koronavuosina mukavan yhdessäolon lisäksi myös paikka purkaa pahaa oloa.

Kerhotoiminnalle haetaan tällä hetkellä jatkorahoitusta. Tavoitteena on tuloksellisen kerhotoiminnan jatko myös tulevina vuosina. Kevätlukukausi 2022 jatketaan STEA:n siirtyvällä avustuksella.

Lue lisää ja seuraa toimintaa kuvina:

KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n sivut

KOTA ry:n Instagram

Lähteet:

  • Masi & al. 2010. A Meta-Analysis of Interventions to Reduce Loneliness. Personality and Social Psychology Review 15.
  • Junttila, N. 2015. Kavereita nolla – lasten ja nuorten yksinäisyys. Tammi.
  • Karppinen, Marttila & Saaranen-Kauppinen (toim./eds.). 2020. Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia. Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Humak.
  • Pasanen, T. 2020. Everyday physical activity in natural settings and subjective well-being: Direct connections and psychological mediators. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.