Lastensuojelujärjestöt osana perhekeskuskehittämistä Varsinais-Suomessa

Perhekeskuskehittäminen sote-uudistuksessa

Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksessa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta keskiössä on perhekeskuskehittäminen. Perhekeskusten tarkoitus on sovittaa yhteen kuntien lasten, nuorten ja perheiden sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluita, hyvinvointia- ja terveyttä edistävää toimintaa sekä järjestöjen ja seurakunnan palveluita ja näistä toimijoista koostuvia verkostoja. Perhekeskukset muodostavat perheiden palveluiden kokonaisuuden.

Fyysisten ja verkostomaisten perhekeskuksien lisäksi myös sähköinen perhekeskus kuuluu kehittämistyön piiriin. Kehittämistyötä ohjaa kansallinen perhekeskustoimintamalli, joka varmistaa perhekeskusten rakentamista yhtenäisesti maakunnissa.

 

Missä mennään Varsinais-Suomessa?

Varsinais-Suomessa maakunnallista perhekeskuskehittämistä tehdään Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman alla. Alueella toimii ja on kehitteillä myös paikallisia perhekeskuksia eri kunnissa.

Syksyn aikana kehittämistyö perhekeskustoimintamallin osalta on ottanut askeleita eteenpäin. On tehty kysely ja haastatteluita lapsiperheiden palveluita järjestäville tahoille sekä järjestetty kolmen työpajan sarja. Työpajoissa on käsitelty mm. perhekeskustilanteen nykykuvaa, palveluita, osaamisen jakamista sekä johtamismallia. Työpajoihin ovat osallistuneet kuntien edustajien lisäksi järjestöedustajat VSLJ:stä ja Perheet keskiöön! – hankkeesta. Selvitystyön tavoitteena on luoda perhekeskustoimintamallista konsepti Varsinais-Suomessa.

 

Järjestönäkökulma perhekeskuskehittämisessä

VSLJ:lle ja jäsenjärjestöille on tärkeää, että järjestöjen osaaminen ja perheille suunnatut palvelut saadaan osaksi tulevia perhekeskusten rakenteita alusta alkaen. Järjestimme syksyllä maakunnallisten työpajojen rinnalla kolme jäsenjärjestöjen omaa perhekeskuskehittämisen tapaamista, joihin osallistui yhteensä 18 järjestöä. Tapaamisista koostettuja järjestöjen ajatuksia on viety suoraan maakunnallisiin työpajoihin järjestönäkökulman huomioimiseksi kehittämistyössä. Jäsenjärjestöiltä saatuja huomioita tullaan pitämään esillä myös jatkokehittämisessä.

 

Osaksi rakenteita

Tapaamisissa vahvistui ajatus siitä, että lastensuojelujärjestöt tulee ottaa mukaan hyvinvointialueen ja perhekeskusten keskeisiin toimielimiin ja strategiseen suunnitteluun. Lisäksi järjestönäkökulma tulisi näkyä keskeisissä asiakirjoissa, jotta on mahdollista kiinnittyä tuleviin rakenteisiin aidosti. Yhteistyön koordinoinnista, järjestöjen edustuksellisuudesta eri työryhmissä, sopimuksista ja rahoituskysymyksistä tulevissa rakenteissa täytyy sopia yhdessä.

 

Järjestöjen laaja osaaminen ja palvelut

Järjestöt näkivät tärkeänä, että perhekeskuksissa näkyy järjestöjen laaja osaamiskenttä. Niin ammatillinen työ, vapaaehtoistyö kuin kokemusasiantuntijoiden osaaminen tulee saada osaksi rakennetta. Myös kohtaamispaikoilla on merkittävä asema perhekeskuksiin liittyen, sillä niitä järjestöillä on useille kohderyhmille maakunnan alueella. Sähköisen perhekeskuksen osalta oleellisina asioina nähtiin mm. toimiva rakenne, helpot tavat päivittää tietoa ja asiakaslähtöisyys. Järjestöt näkivät myös, että palveluiden ohjaamisessa täytyy olla selkeät toimintatavat ja systeeminen työote täytyy huomioida perhekeskusten toiminnassa.

 

Tiedolla johtaminen ja perheiden osallisuus

Perhekeskusten toimintaa arvioidessa yhteiset mittarit ovat keskeisiä. Järjestöjenkin tulisi pystyä tuottamaan tietoa palveluistaan hyvinvointialueen ja perhekeskusten raportointiin, jotta perhekeskuksia voidaan johtaa tiedolla. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus perhekeskuksissa on erityisen tärkeä aihe järjestöille. Järjestöt nostivatkin esiin, että perheillä tulisi olla mahdollisuus osallistua jo perhekeskusten suunnitteluvaiheeseen.

 

Miten kehittämistyö jatkuu?

Varsinais-Suomen perhekeskustoimintamallin konseptia tullaan esittelemään 14.12. Perhekeskusfoorumissa, jonka jälkeen kehittämistyö tulee jatkumaan Varsinais-Suomessa.

VSLJ on tulevassa strategiassaan ja vuoden 2022 toimintasuunnitelmassaan ottanut perhekeskuskehittämisen yhdeksi työnsä osa-alueeksi. VSLJ on lisäksi aloittanut sähköistä perhekeskusta varten järjestöjen palveluiden luokittelutyön, jotta niitä olisi selkeämpi nivoa osaksi tulevia rakenteita.

Yhteistyö järjestöjen kanssa perhekeskuskehittämisen osalta tulee jatkumaan ensi vuonna. Järjestämme Teams-kokouksia, joiden kautta pidämme jäsenistön tietoisena kehittämisen vaiheista sekä kuullemme heidän arvokkaita näkökulmiaan. Tulemme tekemään yhdessä töitä sen eteen, että järjestöjen tarjoamat palvelut ja osaaminen saadaan osaksi Varsinais-Suomen perhekeskusrakenteita.

 

Perhekeskusfoorumi

14.12. järjestettävän Perhekeskusfoorumin osallistumislinkin löydät täältä. 

Lisätietoja

Kansallisesta perhekeskuskehittämisestä voi lukea tarkemmin THL: sivuilta.

Tietoa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sotekeskus – ohjelmasta ja Perhekeskus-toimintamallin jatkokehitys- hankkeesta.

Lastensuojelun keskusliiton Perheet Keskiöön! - hankkeen sivuilta löytyy lisätietoja järjestöjen kiinnittymisestä perhekeskuksiin.