Sosiaalinen raportointi nostaa esiin ongelmat

Lastensuojelun parissa työskentelevät ammattilaiset ja vapaaehtoiset kohtaavat monenlaisia kohtaloita ja elämäntilanteita. He ovat myös etulinjassa huomaamaan, kuinka poliittiset päätökset, resurssien jakaminen, palvelujen toimivuus, yhteiskunnalliset virtaukset tai vaikkapa globaali pandemia tuottavat uusia ilmiöitä ja vaikuttavat lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Lastensuojelun asiakastyöntekijöiden ja vapaaehtoisten käsissä on siis mittava määrä tietoa.

Tieto tunnetusti lisää tuskaa ja lastensuojelussa se voi lisätä myös huolta ja turhautumista. Aina ongelmat eivät ratkea kaikesta avusta ja osaamisesta huolimatta, koska ongelmien syyt ovat rakenteissa, jotka estävät tilanteiden kehittymisen parempaan. Joskus apu ei riitä, koska avun tarvitsijoita on niin paljon. Toisinaan nousee esiin aivan uusia ilmiöitä, joihin ei saatavilla olevin keinoin pystytäkään pureutumaan tarvittavalla tavalla.

Näiden asioiden esiin tuomiseksi on kehitetty sosiaalisen raportoinnin työkalu, joka on keskeinen rakenteellisen sosiaalityön väline. Sosiaalinen raportointi tarkoittaa, että työntekijät ja vapaaehtoiset raportoivat työssään kohtaamistaan huolista, toistuvista havainnoistaan tai hyviksi osoittautuneista käytännöistä. Raportoija toimii asiakkaan äänenä, ja raportointi on keino siirtää tietoa päättäjille ja toiminnan kehittäjille.

Sosiaaliset ilmiöt ovat usein monitahoisia, ja tilastot voivat antaa niistä yksioikoisen kuvan. Sosiaalinen raportointi tuottaa tietoa, joka auttaa näkemään tilastojen taakse ja ymmärtämään monimutkaisia ilmiöitä syvemmin. Sosiaalinen raportointi voi myös tuoda esiin aivan uusia asioita - nousevia ilmiöitä, joita ei tilastoista löydä, ja hiljaisia signaaleja, joihin olisi syytä reagoida nopeasti ennen kuin ne suuriksi huoliksi ehtivät kasvaakaan.

Lastensuojelun sosiaalisen raportoinnin kokeilu Varsinais-Suomessa

Sosiaalisen raportoinnin käytännön toteutuksesta on erilaisia variaatioita. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus VASSOn sivuilla on mahdollista vastata sosiaalisen raportoinnin kyselyyn. Aikuissosiaalityössä kyselyä on käytetty jo aiemmin, mutta lastensuojelussa kyselyä kokeiltiin keväällä ensimmäisen kerran yhteistyössä Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöjen kanssa. Vastauksia kerättiin niin julkisen sektorin kuin järjestöjen työntekijöiltä ja vapaaehtoisilta. Raportit on nyt julkaistu. Vastaajia oli tässä ensimmäisessä kokeilussa vähän, joten vahvoja johtopäätöksiä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilanteista ei raportin perusteella voida tehdä. Vastaukset kuitenkin omalta osaltaan tukevat havaintoja, joita järjestöissä on tehty jo aiemmin: kaikkien tarvitsevien lasten ja nuorten saaminen palveluihin on haasteellista, ja toisaalta palvelut ovat ruuhkautuneet.

Sosiaalisen raportoinnin kysely on jatkuvasti auki VASSOn sivulla. VSLJ koostaa jatkossa raportit järjestöjen osalta vähintään vuosittain ja käyttää tuloksia vaikuttamistyössään. Kyselyyn vastaamalla lastensuojelun työntekijät ja vapaaehtoiset voivat kanavoida tietonsa ja esittää ratkaisuehdotuksensa, joilla parantaa lasten elämää. Mitä kattavammin vastauksia annetaan, sitä painavampia viestejä päättäjien suuntaan saadaan ja sitä oikeampaa apua kehitetään, jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

 

Laura Gage
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry