Tiedekummiyhteistyö yhdistää lastensuojelujärjestöt ja tiedemaailman asiantuntijat

Koulutukseen kiinnittyminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Perheiden taloudelliset haasteet saattavat lisätä lasten syrjäytymisriskiä. Köyhien perheiden lapsilla on suurempi riski joutua kiusatuiksi, kuin muilla samanikäisillä. Yli kolmasosa nuorista on huolissaan mielenterveydestään. Lasten ja nuorten kehittyvän stressinsäätelyn harjoittelemisessa on olennaista vanhemmille tarjottava tuki.

Vuoden aikana Sote-akatemian Dialogiblogin Heidekenin tiedekummit -sarjassa on päästy lukemaan lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvistä käynnissä olevista tutkimuksista sekä Turun yliopiston ja Åbo Akademin tieteentekijöiden ajankohtaisesta asiantuntijuudesta. Yllä luetellut otteet ovat vain muutamia esimerkkejä tutkitusta tiedosta, joka on entistä helpommin lastensuojelujärjestöjen saatavilla ja lähempänä käytännön työtä Heidekenin tiedekummit -yhteistyön myötä.

Tiedekummiyhteistyöllä vastataan yhteiskunnallisiin haasteisiin

Tiedekummitoiminta on syntynyt Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) tarpeesta vastata entistä paremmin yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaikuttavat Varsinais-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointiin. Yhteistyö käynnistettiin vuonna 2019, koska käytännön auttamis- ja kehittämistyön rinnalle kaivattiin tutkittua tietoa ja uudenlaista ajattelua.

Toiminta on kolmessa vuodessa muotoutunut vastaamaan kaikkien mukana olevien tahojen tarpeita ja tavoitteita. Lastensuojelujärjestöjen ja tiedekumppaneiden jaettu tavoite on paitsi edistää alueen lasten ja nuorten hyvinvointia, myös molemminpuolinen tiedonvaihto, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä lapsen oikeuksien toteutumisen edistäminen. Yhteistyön ansiosta tutkittu tieto ei jää irralliseksi, vaan sitä hyödynnetään käytännössä. Samalla tiedon rinnalle tuodaan ajankohtaisia havaintoja ja esimerkiksi kokemusasiantuntijaääntä lastensuojelun kentältä. Tiedekummit ovat järjestöjen portti tiedemaailmaan ja vastaavasti VSLJ toimii porttina lastensuojelun ja järjestöjen kentälle.

 

Tiedekummiyhteistyön ansiosta tutkittu tieto ei jää irralliseksi, vaan sitä hyödynnetään käytännössä. Samalla tiedon rinnalle tuodaan ajankohtaisia havaintoja ja esimerkiksi kokemusasiantuntijaääntä lastensuojelun kentältä.

 

Järjestöjen käytännön työn rinnalle tarvitaan vuoropuhelua tutkimuksen kanssa

Kun yhteiskunta kohtaa haasteita sekä kriisejä ja eri palveluiden resurssit pienenevät, ovat järjestöt monesti taho, joka vastaa nopeasti haasteisiin. Järjestöt ovat kuuntelijoita, kohtaajia ja kannattelijoita, mutta myös innovaatioalustoja ja joustavia kehittäjiä. VSLJ:llä on tällä hetkellä 40 jäsenjärjestöä, joiden toiminnassa on esimerkiksi tämän vuoden aikana autettu nuoria kiinnittymään koulutukseen, ehkäisty lasten syrjäytymisriskiä, autettu vähävaraisia perheitä, tarjottu lapsille ja nuorille keskusteluapua ja tuettu vanhemmuutta. Yhtymäpintoja edellä mainittuihin bloginostoihin ja niiden kautta tiedekummien tutkimukseen ja asiantuntijuuteen on siis paljon.

 

Järjestöt ovat kuuntelijoita, kohtaajia ja kannattelijoita, mutta myös innovaatioalustoja ja joustavia kehittäjiä.

 

Nopean reagoinnin ja tarvelähtöisen kehittämisen rinnalla tutkittu tieto on olennaista. Hyvä esimerkki käytännön työn ja tutkimuksen vuoropuhelusta on VSLJ:n Kotoa kouluun -toiminta, jossa lasten ja perheiden auttamisen ja koulupoissaolojen vähentämisen lisäksi luodaan tulevaisuuden työskentelymallia kouluakäymättömyyden ehkäisemiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Tiedekummiyhteistyö on ollut vahvasti mukana jo toiminnan suunnittelusta lähtien. Åbo Akademin tutkija, psykologi Katarina Alangon ansiosta tutkittu tieto on tuotu vahvasti osaksi hankkeen kehittämistyötä. Alanko kirjoitti koulupoissaoloihin puuttumisesta myös tiedekummien blogisarjan viimeisimmässä osassa.

Joustava kehittäminen on myös osa tiedekummiyhteistyötä. Toiminnalle ei ole asetettu tarkkoja sääntöjä, ja esimerkiksi ajankohtaisiin haasteisiin vastataan nopeallakin aikataululla. Esimerkiksi tämän vuoden aikana tiedekummitoiminta on ollut osana koulutuksia tai tilaisuuksia liittyen nuorten pahoinvointiin, resilienssiin, mielenterveyteen sekä lasten turvalliseen tulevaisuuteen. Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivat ammattilaiset tai tulevat ammattilaiset ovat osallistuneet tilaisuuksiin tai katsoneet niiden tallenteita vuoden aikana jo lähes 1000 kertaa.

Tulevaisuuden tiedekummiyhteistyö

Sote-järjestöt elävät tällä hetkellä epävarmoja aikoja. Epävarmuutta luovat mm. tulevaisuuden rahoitusmallit sekä järjestöjen rooli tulevilla hyvinvointialueilla. Monet lastensuojelujärjestöt pystyvät osoittamaan toimintansa vaikuttavuutta mm. asiakaspalautteiden kautta, mutta esimerkiksi pitkäaikaisia kustannusvaikutuksia saattaa olla vaikeampi todentaa. Hyvinvointialueen päätösten tueksi tarvitaan myös tutkittua tietoa toiminnan ja palveluiden vaikuttavuudesta.

Millaiset mahdollisuudet lastensuojelujärjestöillä on kehittää tulevaisuudessa uutta, kohderyhmien tarpeisiin perustuvaa toimintaa? Millainen on esimerkiksi ennaltaehkäisevien, matalan kynnyksen palveluiden vaikuttavuus? Mihin palveluihin hyvinvointialueilla tulisi resursoida? Esimerkiksi tällaisissa kysymyksissä järjestöt ja tiedemaailma voisivat tulevaisuudessa tehdä tiiviimpää yhteistyötä ja vaikuttaa yhdessä tehtäviin päätöksiin ja ratkaisuihin.

Sote-akatemian tutkimuspäällikkö Miia Tuominen sekä INVEST-lippulaivan viestintäasiantuntija Mariikka Whiteman kuvasivat Turun yliopiston blogikirjoituksessaan, että tiedekummitoiminnassa ”tulevat eläväksi Turun yliopiston strategian tavoitteet monitieteisyyden, yhteistyön ja kumppanuuksien vahvistamisesta kaikkien perustehtävien hoitamisessa”. Kolmessa vuodessa tiedekummitoiminnasta on tullut pysyvä osa VSLJ:n perustyötä, ja sen avulla toteutetaan myös VSLJ:n strategisia tavoitteita. Toimintaa ei edistetä itse toiminnan takia, vaan se nähdään olennaisena järjestön mission toteutumisessa – Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

Salli Siltanen 

Koordinaattori (VSLJ)

Miia Hänninen 

Toiminnanjohtaja (VSLJ)

 

Teksti julkaistu alun perin Sote-akatemian Dialogiblogissa 07.12.2022. Kirjoitus on osa Heidekenin tiedekummit -blogisarjaa. Tiedekummitoiminnalla pyritään vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin, jotka vaikuttavat Varsinais-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Tavoitteena on myös tutkitun tiedon vieminen käytäntöön. Mukana yhteistyössä ovat Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Turun yliopisto, Sote-akatemia, INVEST ja Åbo Akademi.

Lue lisää ja tutustu Heidekenin tiedekummeihin.

Turun yliopiston blogikirjoitus tiedekummitoiminnasta.