Tukea päihteettömään vanhemmuuteen Pidä kiinni®  -hoitojärjestelmästä

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä on Ensi- ja turvakotien liiton projektina vuonna 1998 alkanut, sittemmin vakiintunut kuntoutusmuoto, joka auttaa päihdeongelmista kärsiviä vanhempia ja raskaana olevia äitejä niin vanhemmuudessa kuin päihdeongelman hoidossa. Hoitojärjestelmän palvelut koostuvat seitsemästä vauvalähtöisestä päihde-ensikodista ja kahdeksasta avopalveluyksiköstä sekä etsivästä ja matalan kynnyksen työstä.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä syntyi, kun 80-luvulla hoitoon alkoi tulla yhä enemmän päihdeongelmista kärsiviä äitejä. Huomattiin, ettei päihdeongelmaisille äideille riitä vain vanhemmuuden tuki, vaan tukea tarvittiin yhtäaikaisesti sekä vanhemmuuteen että päihteettömyyteen. Turun ensikoti Pinja aloitti toimintansa 1999 ja avopalveluyksikkö Olivia muutamaa vuotta myöhemmin. Nykyään toiminta ei enää ole suunnattu vain äideille, vaan myös isät ovat tiiviisti mukana asiakkuuksissa.

Asiakkailla samat tavoitteet, erilaiset elämänkokemukset

Pinjan ja Olivian asiakasryhmät eroavat hieman toisistaan. Ensikoti Pinjan asiakkaista suurimmalla osalla on riippuvuustasoinen monipäihdeongelma, ja he elävät epävakaassa käyttökulttuurissa. Olivia -avoyksikön asiakkaat huolehtivat lapsistaan kotona käyden Oliviassa kolmesti viikossa, joten heillä ei ole aktiivista päihdeongelmaa, mutta he tarvitsevat edelleen päihteettömään elämään ja vanhemmuuteensa tiivistä tukea. Asiakkaita kuitenkin yhdistää tarve pitkille kuntoutusjaksoille, sillä päihdeongelmat vaativat pitkäkestoista tukea.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän asiakkailla on kaikilla oma, erilainen historiansa. Asiakkailla on kuitenkin usein taustallaan ylisukupolvista pahoinvointia, psyykkisiä sairauksia ja vaikeita elämänkokemuksia. Hoidon tavoitteena on päihdekuntoutuksen rinnalla tukea vanhemmuutta ja vauvan kehitystä, taata mahdollisimman pitkä päihteetön raskaus ja auttaa perheen vuorovaikutussuhteiden vahvistamisessa. Tavoitteena on myös ennaltaehkäistä huostaanotto ja mahdollistaa lapsen kasvu omien vanhempien luona. Lisäksi toiminnalla pyritään lisäämään vanhempien tietoutta siitä, miten päihteet vaikuttavat lapsen kehitykseen.

Turun Pinjan ja Olivian yksiköiden asiakasmäärät ovat vuosien saatossa pysyneet melko samana. Ensikoti Pinja on suurimman osan ajasta täynnä, ja tarvittaessa asiakkaita ohjataan myös muihin ensikoteihin Suomessa. Oliviassa on hieman enemmän asiakaspaikkoja, ja yhteensä Pinjan ja Olivian Turun yksiköissä hoidetaan vuosittain noin 30 perhettä. Lisäksi etsivän ja matalan kynnyksen työn kautta tuetaan vuosittain kymmeniä perheitä, jotka eivät tarvitse tiivistä kuntoutusta. Se miten asiakkaat ohjautuvat avun piiriin riippuu pitkälti siitä, missä vaiheessa raskaus tulee ilmi, onko asiakkailla jo jokin olemassa oleva hoitokontakti ja tunnistetaanko heidän avun tarpeensa niissä. Neuvoloilla koetaan olevan erityisen suuri merkitys asiakkaiden tunnistamisessa.

Kuntoutus tarjoaa uuden mahdollisuuden koko perheelle

Pidä kiinni® on Suomessa ainoa hoitojärjestelmä, jossa hoidetaan samanaikaisesti sekä päihteettömyyttä että varhaista vuorovaikutusta. Yksiköiden tekemä työ tuskin tulee vähenemään tulevaisuudessa, sillä tutkimusten mukaan jopa 6 %:lla raskaana olevista on päihdeongelma. Yli 20 vuotta jatkunut työ on mahdollistanut lukuisille lapsille mahdollisuuden kasvaa omien vanhempiensa kanssa ja katkaissut ylisukupolvisten ongelmien jatkuvuuden. Aina huostaanotoilta ei vältytä, mutta niissäkin tapauksissa on usein pystytty pitkittämään päihteetöntä raskausaikaa. Perheitä kuitenkin voidaan kuntouttaa ja raskaus tarjoaa usein mahdollisuuden muutokselle. Luonnollisesti kaikki edellä mainitut hyödyt tuovat säästöjä yhteiskunnalle, vaikkakin toiminnan ensisijainen tavoite on kuitenkin vähentää inhimillistä kärsimystä ja taata hyvä elämä niin lapsille kuin heidän vanhemmilleen menneisyyden tapahtumista huolimatta.

Sekä Pinjan että Olivian yksiköiden tavoitteena onkin auttaa perheitä niin, että he pärjäisivät jatkossa kotiin tuotavalla tuella. Tulevaisuudessa etsivä työ tulee korostumaan ongelmien ehkäisyssä ja asiakkaiden ohjautumisessa avun piiriin. Etsivän ja matalan työn lisääntyminen ei kuitenkaan tule vähentämään asiakkaiden tarvetta pitkille hoitojaksoille, mikä toivottavasti huomioidaan rahoituksen jatkumisessa.

Lue lisää Turun päihde-ensikoti Pinjan toiminnasta.

Lue lisää Turun avopalveluyksikkö Olivian toiminnasta.

Teksti on osa VSLJ:n blogisarjaa jäsenjärjestöjemme tekemästä työstä. Blogisarjan tavoitteena on tehdä järjestöjen tekemää konkreettista ja tarpeisiin vastaavaa työtä näkyväksi.