Mitä sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyys ovat Turun Tyttöjen Talolla?

Turun Tyttöjen Talo on maksuton vapaa-ajan tila kaikenlaisille tytöille ja nuorille naisille 12–28 -vuotiaille Turun keskustassa ja 10–16 –vuotiaille tytöille Varissuon lähiössä. Tyttöjen Talo on toiminut Turussa jo kymmenen vuotta ja toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä. Aihetta on pohdittu vuosien saatossa monesta eri näkökulmasta ja seuraavassa määritelmämme sukupuolisensitiivisyydestä sekä kokemuksiamme käytännön työstä.

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa kykyä huomioida sukupuoli ja sen moninaisuus. Työotteessa tunnistetaan sukupuolten erot, mutta niiden rooliodotukset kyseenalaistetaan. Sukupuolisensitiivisyys on aika- ja paikkasidonnaista, jolloin työote tarvitsee jatkuvaa tarkastelua. Sukupuolisensitiivisessä työotteessa ei kannusteta normivastaisuuteen, vaan sen tarkasteluun. Sukupuolisensitiivisyys sekoitetaan usein sukupuolineutraaliuteen, mutta sukupuolineutraalius on ajattelutapa, jossa sukupuolta ja sen erilaisia merkityksiä ei oteta toiminnassa huomioon.

Käytännön työssä sukupuolisensitiivisyys näkyy Tyttöjen Talon toiminnassa, Turun keskustassa ja Varissuon lähiössä, työotteessa ajatusmaailmaa avartaen. Esimerkkinä tästä ovat ammatti-illat, joissa miesvaltaisilla aloilla työskentelevät naiset kertovat itsestään. Turun Tyttöjen Talolla on eritaustaisia naisia töissä ja vapaaehtoisina esikuvina eri tavoista olla nainen. Ohjaajan sanat ja käytös ovat merkityksellisiä kävijöille, joten ohjaajalta vaaditaan omien normien ja käsitysten tarkastelua. Sillä, onko ohjaaja kannustava vai lannistava tai vahvistaako stereotypioita, on merkityksellistä tytölle, joka pohtii itseään ja omaa identiteettiään.

Tyttöjen Talolla on tärkeää, että jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Talolla saa käydä myös ne, jotka kokevat itsensä tytöksi vaikka olisivat pojan kehossa. Kävijät uskaltavat tuoda esiin kysymyksiä sukupuoleen liittyen ja pohtia niitä ohjaajan ja muiden kävijöiden kanssa kaikessa toiminnassa ja sen lomassa.

Sukupuolieriytetty toiminta

Sukupuolisensitiivinen toiminta Tyttöjen Talon kontekstissa on sukupuolieriytettyä eli toiminta on ainoastaan tytöille ja nuorille naisille. Sukupuolieriytetty toiminta edistää tasa-arvokehitystä, kun eriytetty tila mahdollistaa tietyistä teemoista keskustelun, esim. kuukautiset, äitiys, raskaus, kunniakulttuurien odotukset tyttöjä kohtaan jne. Tyttöjen Talolla kävijöitä yhdistää ainakin yksi asia: tyttöys. Kun ymmärtää omaa sukupuoltaan ja sukupuolen moninaisuutta, voi ymmärtää paremmin muita sukupuolia. Nykypäivän yhteiskunnassa sukupuolet eivät ole täysin tasa-arvoisia, esim. harrastusmahdollisuuksien kannalta. Jos ainoa mahdollisuus harrastaa on käydä Tyttöjen Talolla, silloin ei ole kyse poikia syrjivästä paikasta, vaan paikasta, joka mahdollistaa tytön olla osa yhteiskuntaa ympärillään.

Monille maahanmuuttajataustaisille, kunniakulttuurin maista tuleville vanhemmille on tärkeää, että tytär käy sukupuolieriytetyssä toiminnassa, jossa myös ohjaajat ovat naisia. Vapaa-ajan viettäminen samassa tilassa poikien kanssa koetaan tytön siveydelle ja perheen maineelle haitallisena.

Kulttuurisensitiivisyys

Kulttuurisensitiivisyys vaatii omien normien sekä oman kulttuurin ymmärtämistä ja kriittistä tarkastelua. On tiedettävä ja ymmärrettävä toisesta kulttuurista tulevan henkilön tavoista, vaikka ei itse sitä ajatusta hyväksy. Tällöin ei kauhistella tai päivitellä toisen pukeutumista tai käytöstä, vaan annetaan vertailupohja eli kerrotaan, mikä on valtakulttuurin tapa ja annetaan erilaisia vaihtoehtoja tilanteissa toimimiseen. Kulttuurisensitiiviselle työotteelle on ominaista kunnioitus toisten valintoja kohtaan sekä tieto siitä, mikä ero on kulttuurin ja uskonnon vaikutuksilla. Haastavinta kulttuurisensitiivisyydessä on erot mm. siveellisyyskäsityksissä, esiaviollisessa seksissä ja seurustelussa. Ihmisen omaan kulttuuriin vaikuttaa hän itse, hänen yhteisönsä sekä yhteiskunta. Kulttuurisensitiivisesti toimiessaan ohjaaja ei saa olettaa toisesta mitään, mutta on hyvä olla tietoinen eri kulttuureista ja kysellä kunnioittavasti, jos on epäselvyyksiä.

Se, miten kulttuurisensitiivisyys näkyy, on tilannekohtaista. Varissuon toiminnassa ei mainosteta erikseen monikulttuurisuutta, sillä halutaan myös kantasuomalaisia mukaan. Keskustan Tyttöjen Talolla taas tuodaan esiin monikulttuurisuus, jotta yhteistyötahot osaisivat ohjata tyttöjä toimintaan. Ryhmien nimillä on myös vaikutusta; monikulttuurista "Mahtavat" -ryhmää mainostetaan suomen kielen ryhmänä, ei kulttuuriryhmänä. Kulttuurisensitiivinen työote ottaa huomioon myös nuorisokulttuurit, esim. Tyttöjen Talon Otakut-ryhmä, joka keskittyy japanilaiseen kulttuuriin, animeen ja mangaan. Ehkä konkreettisimmin ja vaikuttavimmin kulttuurisensitiivisyys näkyy välipalapöydässä, jossa jokaiselle on syötävää vakaumuksesta riippumatta, esim. muslimit eivät syö sianlihaa ja vegaanit eivät mitään eläinkunnan tuotetta. Ruoka yhdistää ihmisiä, ja ruuan äärellä on puhuttu niin eri kulttuureista kuin kehonkuvastakin.

Luottamuksen kautta kohti laajempaa osallisuutta

Sukupuolisensitiivisyys on mahdollistanut tyttöjen siirtymisen muiden toimijoiden sekaryhmiin. Ensin tyttö on ollut sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisessä toiminnassa, jossa on voinut turvallisessa ja kunnioittavassa ympäristössä pohtia omaa identiteettiään ja harjoitella sosiaalisia taitoja. Varissuon lähiössä erityisesti maahanmuuttajataustaisia tyttöjä on saatu mukaan toimintaan sukupuolisensitiivisellä ja -eriytetyllä toiminnalla. Kun vanhemmat ovat osoittaneet luottamusta ohjaajia kohtaan, ovat jotkut tytöt päässeet myös muuhun vapaa-ajantoimintaan. Tällä tavoin on voitu sukupuolisensitiivisellä työllä edistää nuorten laajempaa osallisuutta.

 

Mariam Azamifar, Ohjaaja
Katja Levo, Ohjaaja
Tyttöjen Talo, Varissuo

Turun Tyttöjen Talo on Auralan Nuoret ry:n toimintaa ja toimintaa ohjaavat taustaorganisaation Setlementtiliiton arvot. Toimintaa pääasiallisesti rahoittaa STEA ja Turun kaupunki. Tyttöjen Talon toiminta on sukupuoli- ja kulttuurisensitiivistä.