VSLJ:n työ alueen lasten ja lastensuojelujärjestöjen hyväksi vuonna 2022

Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin

Vuosi 2022 oli Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) 20:s toimintavuosi sekä uuden strategiakauden ensimmäinen vuosi. Uuden viisivuotiskauden strateginen visio on, että lastensuojelujärjestöt ovat tärkeä osa hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua. Kaikkea toimintaamme ohjaa edelleen sama missio: Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

Tutustu tästä VSLJ:n strategiaan.

Vuoden aikana aloitettiin uuden hyvinvointialueen rakentaminen, ja alkuvuodesta järjestettiin historian ensimmäiset aluevaalit. Aluevaaliehdokkaiden sekä uusien aluevaltuutettujen tiedon lisääminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin asioista, lapsen oikeuksista sekä lastensuojelujärjestöjen toiminnasta olivat keskeinen osa työtämme.

Teimme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen rakentamisen avainhenkilöiden kanssa ja osallistuimme lastensuojelujärjestöjen edustajana lukuisiin työryhmiin ja verkostoihin. Pyrimme myös turvaamaan lastensuojelujärjestöjen rahoituksen ja toiminnan hyvinvointialueella.

Vuoden 2022 lopussa VSLJ:ssä työskenteli 9 kokoaikaista ja 3 osa-aikaista työntekijää.

VSLJ:n vaikuttamistyöllä tähdättiin kohti lapsiystävällistä hyvinvointialuetta

VSLJ:n vaikuttamistyöllä oli vuonna 2022 kolme päätavoitetta, jotka olivat:

 1. Lapsiystävällinen hyvinvointialue
 2. Lastensuojelujärjestöjen toiminta on osa hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakennetta
 3. Eriarvoisuutta vähentävä tuki lapsille, nuorille ja perheille

 

Lastensuojelujärjestöjen yhteinen ääni

Keskeisin vaikuttamistyön muoto oli aktiivinen osallistuminen lastensuojelujärjestöjen yhteisenä äänenä eri työryhmiin, verkostoihin ja neuvottelukuntiin. Katso tästä kaikki VSLJ:n tämänhetkiset verkostot ja ryhmät.

Vuonna 2022 nostimme esiin mm. seuraavia asioita:

 • Lapsen oikeudet hyvinvointialueella sekä mm. lapsistrategian, lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin käyttöönotto
 • Järjestöjen toimintaedellytysten ja rahoituksen turvaaminen
 • Järjestöjen toiminta ja palvelut osaksi hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakennetta
 • Palvelupolkujen rakentaminen yhdessä järjestöjen kanssa
 • Maakuntaan tarvitaan yksi, yhtenäinen perhekeskusmalli
 • Järjestöjen toiminta ja palvelut osana perhekeskuksen toimintaa, huomioitava koko kirjo vapaaehtoistyöstä ammatillisiin palveluihin
 • Sähköisen perhekeskuksen kehittämisen asiakaslähtöisyys
 • Lapsi- ja perhepalveluiden suuntaaminen ja kehittäminen tehtävä tietopohjaisesti
 • Palvelujen tarjoaminen oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan

 

Lastensuojelujärjestöjen toiminnan merkittävyys ja lapsen oikeudet

Takarivissä kaksi miestä ja kolme naista, etualalla kolme naista. Kaikki seisovat portailla ja hymyilevät. Ylhäältä päin otettu valokuva.
VSLJ:n hallitus tapasi Turun kaupungin pormestareita.

Kävimme runsaasti keskustelua poliittisen kentän kanssa lapsen oikeuksien turvaamisesta hyvinvointialueella sekä lastensuojelujärjestöjen roolin ymmärtämisestä vaikuttavan kokonaisuuden rakentamisessa.  Vuoden aikana onnistuttiin lisäämään useamman päättäjän tietoisuutta lastensuojelujärjestöjen toiminnan merkittävyydestä ja laajuudesta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa sekä ajankohtaisia tutkimuksia tai selvityksiä nostettiin esiin mm. aluevaltuutettujen tietopaketilla sekä sosiaalisen median tietokampanjalla. Myös lapsen oikeuksia toimme esiin viestinnän keinoin, erityisesti järjestettyjen tapahtumien yhteydessä sekä Lapsen oikeuksien viikolla.

Alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen jatkettiin työtä myös esimerkiksi Heidekenin tiedekummit -yhteistyöllä. Lisäksi järjestimme vuoden aikana yhteensä kahdeksan lapsen oikeuksiin, alueen lasten hyvinvointiin ja lastensuojelujärjestöihin liittyvää tapahtumaa.

VSLJ:n jäsenjärjestöjen toiminnan tukeminen ja tunnetuksi tekeminen

Vuoden 2022 aikana tuimme jäsenjärjestöjä toiminnan ja palveluiden tunnetuksi tekemisessä sekä hyvinvointialueelle siirtymisessä. Lisäksi edistimme jäsenjärjestöjen keskinäistä yhteistoimintaa, vuorovaikutusta ja osaamista.

Tuimme jäsenjärjestöjä mm. toiminnanjohtajien aamukahveilla, yksittäisissä tapaamisissa sekä viestintäverkostossa. Järjestöjen omaa kehittämistoimintaa tuimme osallistumalla eri hankkeiden ohjausryhmiin.

Tiedon lisääminen lastensuojelujärjestöjen toiminnasta ja palveluista

Jäsenjärjestöjen toiminnasta ja resursseista toteutettiin keväällä 2022 tiedonkeruu yhteismitallisten tunnuslukujen selvittämiseksi. Tunnuslukuraporttia hyödynnettiin vaikuttamistyössä ja viestinnässä läpi vuoden.

Takaosasta päin kuvattu auditorio täynnä ihmisiä istumassa. Edessä nainen pitämässä puhetta.
Lastensuojelun koulutusaamu syyskuussa.

Vuoden aikana pidimme lastensuojelujärjestöjen toiminnan etäesittelyitä alueen ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille. Myös Lastensuojelun järjestömessut järjestettiin koronatauon jälkeen. Jäsenjärjestöt esittelivät messuilla toimintaansa, ja jäsenistön puheenvuoroja kuultiin myös messujen yhteydessä järjestetyssä Lastensuojelun koulutusaamussa. Nostimme jäsenjärjestöjen palveluita esiin myös erilaisissa verkostoissa ja viestinnän keinoin.

Toteutimme jäsenjärjestöjen kanssa VSLJ20-viestintäkampanjan, jossa järjestöt kertoivat toiminnastaan VSLJ:n verkkosivuilla sekä some-kanavissa. Järjestöjen palveluista viestittiin myös mm. uutiskirjeessä. Kesän ja joulun palvelukoonneista välitettiin omien kanavien lisäksi tietoa kaikkiin Varsinais-Suomen kuntiin.

Yhteinen tilannekuva perhekeskuskehittämisestä

Pidimme jäsenjärjestöille perhekeskuskehittämisen tapaamisia, joissa vahvistettiin järjestöjen yhteistä tilannekuvaa perhekeskusmallin kehittämisestä ja keskusteltiin järjestölähtöisen auttamistyön saamisesta mukaan malliin. Järjestöjen näkemyksiä tapaamisista veimme osaksi maakunnallista kehittämistyötä. Lisäksi pidimme jäsenjärjestöille kaksi koulutusta Palvelutietovarannosta (PTV) ja tuimme jäsenjärjestöstä palvelujen kuvaamisessa järjestelmään.

Lue koonti PTV:stä tästä.

VSLJ:n asiakastyössä kohdattiin satoja lapsia, nuoria ja vanhempia

Järjestön Linkki-toiminnassa ja Kotoa kouluun -toiminnassa autettiin vuoden aikana kaikkiaan noin 360 asiakasta. Asiakkaiden antamien palautteiden perusteella tehdyllä työllä onnistuttiin lisäämään lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvointia. Koronarajoitusten purkaminen helpotti sekä asiakastyötä että ammattilaisten kanssa tehtävää yhteistyötä, joka lisääntyi molemmissa toimintamuodoissa huomattavasti edellisestä vuodesta.

Linkki-toiminnassa saatiin myös uudelleen käyntiin koronapandemian aikaan lähes pysähdyksissä ollut vertaisryhmätoiminta ja vuoden aikana toteutettiin kaikkiaan seitsemän vertaisryhmää eri kohderyhmille.


Kiitos jäsenjärjestöille ja kaikille yhteistyökumppaneille vuodesta 2022!

Kaksi lasta katsoo lattialla kirjaa. Kuvan päällä teksti: Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry, Vuosi 2022. Lapsi kiipeää sohvalle äitinsä syliin. Kuvan päällä teksti: 2 hanketta tai toimintaa, 39 jäsenjärjestöä, 12 työntekijää. Äiti ja lapsi istuvat sohvalla, toinen lapsi seisoo sohvan edessä. Kolmas seisoo kuvan etualalla pöydän ääressä ja askartelee kartonkien kanssa. Kuvan päällä teksti: 8 järjestettyä tapahtumaa tai koulutusta, 50 jäsenjärjestöjen tapaamista, koulutusta, ohjausryhmää tai toimintojen esittelyä, 233 vaikuttamistyön ja kunta-/maakuntayhteistyön tapaamista, kokousta tai tilaisuutta. Äiti istuu sohvalla, hymyilee ja pitelee käsissään panda-pehmolelua. Lapsi seisoo sohvan edessä ja kurottaa pehmolelua kohti. Kuvan päällä teksti: 15 asiantuntijakirjoitusta tai mediaosumaa, 1825 tapahtumien ja esittelyiden osallistumis- tai katselukertaa, 69 129 tavoitettua Fb-käyttäjää, 557 000 twiittien näyttökertaa.