Katsaus VSLJ:n työhön vuonna 2023

Vuonna 2023 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n (VSLJ) työn keskiössä oli erityisesti lastensuojelujärjestöjen toiminnan sisällyttäminen osaksi hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakennetta, lapsiystävällisen hyvinvointialueen rakentaminen sekä alueen lasten oikeuksien turvaaminen. Lisäksi tuimme jäsenjärjestöjen työtä sekä toiminnan ja palveluiden tunnetuksi tekemistä.

VSLJ:n omassa asiakastyössä Linkki-toiminnassa tarjottiin tukea 10–18-vuotiaille nuorille sekä heidän vanhemmilleen ja perheilleen. Kotoa kouluun -toiminnassa tuettiin kouluakäymättömiä alakouluikäisiä lapsia sekä heidän vanhempiaan ja perheitään. Asiakkaita ohjautui Linkkiin 16:sta Varsinais-Suomen kunnasta ja Kotoa kouluun -toiminnassa yhteistyö laajeni kattamaan kaikki Turun alakoulut.

Järjestössämme työskenteli vuoden lopussa 11 kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää sekä yksi tuntityöntekijä.

Yhteistyötä ja vaikuttamistyötä alueen lasten hyväksi

Osallistuimme vuoden aikana useisiin eri työryhmiin, verkostoihin ja neuvottelukuntiin. Teimme tiivistä yhteistyötä etenkin vuoden alussa aloittaneen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) kanssa. Yhteistyö jatkui tiiviinä myös Turun kaupungin kanssa.

Vuoden alussa käynnistettiin VSLJ:n vaikuttajakummitoiminta. Toiminnassa oli mukana edustaja eli vaikuttajakummi jokaisesta aluevaltuuston valtuustoryhmästä sekä Varhan keskeisiä viranhaltijoita. Yhteistyön tuloksena syntyi mm. aloite kansallisen lapsistrategian jalkauttamisesta hyvinvointialueelle, mikä sai valtuustossa kaikkien ryhmien tuen. Välitimme vaikuttajakummeille myös tutkittua tietoa.

Koostimme loppuvuodesta myös kaikkien ammattilaisten ja päättäjien hyödynnettäväksi tietopaketin alueen lasten ja nuorten mielenterveydestä. Toimme tutkimus- ja kyselytietoa esiin myös yhteisissä tilaisuuksissa tiedekumppaniemme Heidekenin tiedekummien sekä Varhan kanssa.

Katso sivuiltamme kaikki tämänhetkiset ryhmät ja verkostot.

Tutustu tietopakettiin mielenterveydestä (pdf).

Nostimme työryhmissä, verkostoissa, kokouksissa ja tapaamisissa esiin mm. seuraavia asioita:

  • Lapsen oikeudet hyvinvointialueella, eriarvoistumiskehitys ja haavoittuvassa asemassa olevat lapset
  • Lapsistrategian, lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin käyttöönotto
  • Järjestöjen toiminta ja palvelut osaksi hyvinvointialueen lapsi- ja perhepalveluiden rakennetta  ja perhekeskuksen toimintaa
  • Järjestöystävällisyys Varhan avustus- ja hallintoprosesseissa
  • Järjestöjen toimintaedellytysten ja rahoituksen turvaaminen
  • Tietopohjaisuus päätöksenteossa sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisessä
  • Lastensuojelujärjestöjen kokemustoimijoiden ja kokemustiedon hyödyntäminen hyvinvointialueella
  • Palvelujen tarjoaminen oikea-aikaisesti ja tarpeen mukaan

Jäsenjärjestöjen tukemista ja tunnetuksi tekemistä

VSLJ kokoaa yhteen laajan joukon lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimivia järjestöjä. Vuoden 2023 aikana saimme neljä uutta jäsenjärjestöä ja yksi järjestö erosi jäsenyydestä. Jäsenjärjestöjen kokonaismäärä oli vuoden lopussa 42.

Tutustu VSLJ:n jäsenjärjestöihin.

Lastensuojelujärjestöjen toiminta ja palvelut tunnetuksi

Kokosimme lastensuojelujärjestöjen toiminnan yhteismitalliset tunnusluvut keväällä yhteen Lastensuojelujärjestöjen tunnuslukuraporttiin. Tunnuslukuraporttia hyödynnettiin vaikuttamistyössä ja viestinnässä läpi vuoden. Keskeinen työkalu oli myös Lastensuojelujärjestöjen palvelupaketti, joka julkaistiin alueen ammattilaisten käyttöön syksyllä 2023.

Tutustu Lastensuojelujärjestöjen tunnuslukuraporttiin ja muihin materiaaleihin.

Tutustu palvelupakettiin ja muihin ammattilaisten työkaluihin.

Esittelimme lastensuojelujärjestöjen toimintaa kaikille Varhan perhekeskusalueiden johtoryhmille ja kerroimme palveluista perhekeskusalueiden eri asiakastyötä tekeville ammattilaisille. Lisäksi järjestimme etäaamukahveja, joissa jäsenjärjestöt kertoivat eri teemoihin liittyvistä palveluistaan ja Perhetalo Heidekenin avoimet ovet, jossa jäsenjärjestöt pääsivät esittelemään toimintaansa. Vuoden aikana erilaisten palveluiden esittelyiden merkeissä oli yhteensä 846 ammattilaiskohtaamista.

Lue lisää: Lastensuojelujärjestöjen palvelut tunnetuksi – työmme vuonna 2023

Jäsenjärjestöjen työn tukeminen

Toteutimme vuoden aikana jäsenjärjestökiertueen, jonka aikana tavattiin lähes kaikki jäsenjärjestöt. Järjestöiltä kerättiin mm. toiveita oman toiminnan kiinnittymisestä osaksi Varhan rakenteita, havaintoja omista asiakasryhmistä sekä ajankohtaista tietoa toiminnasta. Järjestimme jäsenjärjestöille myös perhekeskuskehittämisen järjestötapaamisia, ja tuimme jäsenistöä Palvelutietovarannon käytössä sekä palvelukuvausten muotoiluissa.

Järjestöjen yhteistä kehittämis- ja vaikuttamistyötä vahvistettiin perustamalla lastensuojelujärjestöjen kokemustoimijaverkosto. Verkosto kokoaa yhteen jäsenjärjestöt, joilla on vertais- tai kokemusasiantuntijatoimintaa. Lisäksi tuimme järjestöjen työtä toiminnanjohtajien aamukahveilla, jäsenjärjestöjen viestintäverkoston tapaamisissa sekä yksittäisissä jäsenjärjestötapaamisissa ja henkilökohtaisissa sparrauksissa. Osallistuimme myös jäsenjärjestön kahden eri hankkeen ohjausryhmiin.

VSLJ:n asiakastyössä autettiin vuoden aikana satoja ihmisiä

VSLJ:n omassa auttamistyössä eli Linkki-toiminnassa ja Kotoa kouluun -toiminnassa autettiin vuoden aikana yli 600:ta asiakasta. Asiakkaiden antaman palautteen perusteella toiminnoissa onnistuttiin lisäämään tukea tarvitsevien hyvinvointia.

Linkki-toiminnassa onnistuttiin tavoittamaan edellisvuotta enemmän avuntarvitsijoita niin määrällisesti kuin alueellisesti. Myös Kotoa kouluun –toiminta tavoitti hyvin kohderyhmäänsä ja palvelu on jo löytänyt hyvin paikkansa palvelujärjestelmässä, vaikka toiminnalla ei ole vielä vakiintunutta rahoitusta.

Lue lisää Linkki-toiminnasta Linkin sivuilta.

Tutustu Kotoa kouluun -toimintaan.

Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin

Saavutimme vuoden aikana useita asettamistamme tavoitteista, mutta kaikkia tuloksia ei luonnollisesti saatu aikaan vain yhden organisaation voimin. Haluamme kiittää jäsenjärjestöjämme ja muita kumppaneitamme yhteistyöstä alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tekemämme työn tarkoitus kiteytyy jatkossakin missioomme: Jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

VSLJ:n työn sisällöstä ja tuloksista vuonna 2023 voit lukea tarkemmin helmi-maaliskuussa sivuillamme julkaistavasta vuosikertomuksesta.


Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on sosiaali- ja terveysalalla lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö. VSLJ on lastensuojelun ja lasten oikeuksien puolestapuhuja ja edistäjä. Pyrimme parantamaan lastensuojelujärjestöjen toimintaedellytyksiä ja teemme tietoon ja tutkimukseen perustuvaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Keräämme yhteen jäsenjärjestöjen osaamisen ja hyödynnämme sitä tehokkaasti palvelukonseptien kehittämisessä, pilotoimisessa ja toteuttamisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden, päättäjien, tiedeyhteisön sekä sosiaali-, terveys- ja sivistysalan ammattilaisten kanssa.