VSLJ:n vuosi 2021

Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry (VSLJ) on syntynyt tarpeesta yhdistää alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskentelevien järjestöjen voimat. Vuonna 2022 VSLJ täyttää 20 vuotta, ja tarve on vuosien myötä vain kasvanut.

Vuosi 2021 oli täynnä kehittämistyötä ja muutoksia. Uudistimme järjestön strategian, verkkosivut, visuaalisen ilmeen, palvelukartat, tunnuslukuraportin sekä järjestöjen toiminnan esittelyt. Kaikkea tehtyä työtä emme saaneet tiivistettyä yhteen artikkeliin, mutta tulemme myöhemmin lisäämään kattavamman vuosikertomuksen sivuillemme.

Koko VSLJ:ssä oli vuoden lopussa 11 työntekijää, jotka kaikki työskentelivät tavalla tai toisella VSLJ:n mission eteen – jotta alueen jokainen lapsi voisi hyvin.

Työtä lapsen oikeuksien alueellisen toteutumisen puolesta

Kaiken VSLJ:n tekemän työn tavoitteena on Lapsen oikeuksien sopimuksen alueellinen toteutuminen. Vuonna 2021 järjestimme tai osallistuimme yhteensä 130 erilaiseen tapaamiseen, kokoukseen tai tilaisuuteen, joissa nostimme esiin mm. seuraavia asioita:

  • Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi
  • Lasten ja nuorten eriarvoistumiskehitys
  • Koronan pitkäaikaiset vaikutukset ja resurssien vahvistaminen
  • Palvelukatkokset ja puutteet, erityisesti lasten ja nuorten psykiatrisen avun saamisen vaikeudet
  • Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen

Vuoden aikana esimerkiksi järjestimme kansanedustajille ja järjestön hallitukselle yhteisen tilaisuuden ja tapasimme yksittäisiä kansanedustajia sekä hyvinvointialueen keskeisessä roolissa olevia henkilöitä. Osallistuimme aktiivisesti Ääni lapselle- kampanjaan ja toteutimme kuntavaalikyselyn. Kokosimme järjestöiltä tietoa mm. Turun kaupunginhallitukselle. Jäsenjärjestöiltämme saatujen havaintojen ja tietojen ansiosta pystyimme tekemään vaikuttavampaa työtä alueen lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä myös jäsenjärjestöjen hyväksi.

Koordinoimme alueellisesti Care Day:tä eli sijaishuollon juhlapäivää ja teimme vaikuttamisviestintää esimerkiksi asiantuntijakirjoituksilla ja Twitterissä. Lisäksi järjestimme Round table -keskustelun Turun kaupungin eri sektoreiden kanssa kehittämistyön tarpeista ja perinteisen Lapsen oikeuksien päivää juhlistavan verkkotilaisuuden yhteistyössä Heidekenin tiedekummien kanssa. Yhdessä INVEST lippulaivan kanssa toteutettiin myös webinaari kouluakäymättömyydestä.

Lastensuojelujärjestöjen yhteinen ääni ja yhteenkokoaja

Osallistuimme vuoden aikana asiantuntijoina useisiin erilaisiin työryhmiin ja verkostoihin niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Toimme ryhmissä ja verkostoissa esiin lapsen oikeuksien lisäksi mm. järjestöjen ääntä, jäsenjärjestöjen työtä ja osaamista sekä asiakasäänen lisäämisen tarvetta sote-kehittämisessä.

Olemme yrittäneet vaikuttaa siihen, että hyvinvointialueella palvelut toteutettaisiin ikäkaarimallin mukaisesti ja strategiaan kirjattaisiin maakunnallinen perhekeskusmalli. Vastasimme lastensuojelujärjestöjen näkökulmasta hyvinvointialueen perhekeskuskehittämisen kyselyihin ja teimme tiivistä yhteistyötä Perheet keskiöön -hankkeen kanssa järjestöjen roolin turvaamiseksi perhekeskusmallissa. Järjestimme perhekeskuskehittämisestä tilannekatsauksia jäsenjärjestöille ja keräsimme järjestöiltä näkemyksiä, joita puolestaan välitimme hyvinvointialueen perhekeskuskehittämiseen. Olemme osallistuneet myös Turun kaupungin perhekeskusmallin ja sähköisen perhekeskuksen suunnittelutyöhön ja tuottaneet sisältöjä suunnittelun tueksi järjestöjen eri toimintamuodoista ja asiakasprosessista.

Olemme myös tuoneet esille, että hyvinvointialueen on tunnistettava alueensa palveluja tarjoavat toimijat ja niiden erityisosaaminen. Viestimme on ollut, että hankinnat tulee osittaa ja tarjouspyynnöt laatia siten, että myös pienet tarjoajat, kuten järjestöt, pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin. Hinta ei saa olla kilpailutuksissa tärkeämpi kriteeri kuin laatu ja vaikuttavuus.

Jäsenjärjestöjen työn tukeminen

Koordinoimme jäsenjärjestöjen viestijöiden yhteistä viestintäverkostoa ja järjestimme verkostolle tapaamisia ja koulutuksen. Myös toiminnanjohtajille järjestettiin vertaistuellisia aamukahveja. Lisäksi järjestimme Heideken Akatemian, jonka tavoitteena oli lisätä jäsenistön yhteistä ymmärrystä ja tilannekuvaa, ja samalla osallistaa jäsenistöä VSLJ:n uuden strategian luomiseen.

Annoimme myös asiantuntijapanosta jäsenjärjestöjen omaan kehittämistyöhön osallistumalla vuoden aikana kuuden eri järjestön ohjausryhmätyöskentelyyn.

Järjestöjen työn tunnetuksi tekemistä

Erilaisten asiantuntijaryhmien, tapaamisten ja tilaisuuksien lisäksi teemme lastensuojelujärjestöjen työtä tunnetuksi myös monin muin tavoin. Pidimme vuoden aikana mm. erilaisia puheenvuoroja sekä aloitimme lastensuojelujärjestöjen toiminnan etäesittelyt. Etätoteutus mahdollistaa kaikkien sisote-alan ammattilaisten ja tulevien ammattilaisten osallistumisen koko maakunnasta. Lue lisää täältä.

Koordinoimme keväällä tapaamisen Turussa nuorten kanssa toimiville tahoille, minkä seurauksena toteutimme yhteistyössä Turun kaupungin kanssa nuorten tuen viestintäkampanjan. Järjestöjen palveluista viestittiin organisaatiorajat ylittävästi ja rinnakkain muiden palveluiden kanssa. Uudistimme myös kaikki lastensuojelujärjestöjen palvelukartat ja toimme jäsenjärjestöjen toiminnan ja palvelut selkeämmin osaksi uusia verkkosivujamme. Lisäksi koordinoimme valtakunnalliseen lapsi- ja perhepalveluiden oppimisalustaan Osaamispuuhun sisältöä 6 jäsenjärjestöltä.

Tärkein käyttämämme työkalu vuoden aikana oli lastensuojelujärjestöjen tunnuslukuraportti. Tunnuslukuraportilla pystymme lisäämään ymmärrystä lastensuojelujärjestöjen tekemä työn merkityksestä. Lukujen avulla pystytään osoittamaan mm. toiminnan laajuus ja kustannukset. Tunnuslukuraporttia käytetään läpi vuoden niin erilaisissa tapaamisissa kuin viestinnässä.

VSLJ:n kehittämistyötä ja -työn tuloksia

VSLJ:n Linkki-toiminnassa vuosi oli työntäyteinen ja asiakastyö piti linkkiläiset kiireisinä. Lue Linkin syksyn kuulumisia täältä.

Vuonna 2021 käynnistimme uuden Kotoa kouluun -toiminnan. Toiminta on tarkoitettu Turussa koulua käyville alakoululaisille ja heidän perheilleen, kun lapsella on myöhästelyjä, hankaluutta lähteä kouluun tai jatkuvia poissaoloja. Lue lisää Kotoa kouluun -toiminnan vuodesta 2021.

Halisissa käynnistyi alkuvuodesta lastensuojelujärjestöjen yhteinen hanke, jonka toiminta jatkuu keväälle 2022. Kehittämistyötä tehtiin yhteistyössä eri jäsenjärjestöjen kanssa. Lue lisää Halisten hankkeen toiminnasta.

Perhelinjan kautta järjestöjen tukea on ollut saatavilla ja näkyvillä koko maakunnassa. Perhelinjan merkitys VSLJ:lle ja järjestöille itselleen on ollut erityisesti järjestöjen välisen konkreettisen yhteistyön tiivistäminen. Perhelinjan toiminnalle haettiin STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta, mutta valitettavasti rahoitusta ei myönnetty. Lue lisää Perhelinjan kuulumisia ja jatkosta.

Vuoden 2022 alusta aloitimme uuden strategiakauden. Missiomme on edelleen sama ja uusi visiomme: Lastensuojelujärjestöt ovat tärkeä osa hyvinvointialueen tehokkuuden ja vaikuttavuuden ratkaisua. Tutustu strategiaan toiminta-sivulla.